Legal Info

Dit document bevat de wettelijke voorwaarden voor toegang tot en gebruik van de website. Door de website te openen en de site of de materialen op de site te gebruiken verplicht u zich tot naleving van de hieronder uiteengezette wettelijke voorwaarden.


1. Eigendom van de website

Deze website is eigendom van Gruppo Piazzetta S.r.l., gevestigd te Gruppo Piazzetta S.r.l. - Via Montello, 22 - 31010 Casella d'Asolo (TV), Italië, btw-nr. 00200000263.


2. Auteursrecht en merkrecht

Deze website is beschermd door auteursrecht als enkelvoudig en/of samengesteld en/of collectief werk volgens de Italiaanse en Europese wetgeving inzake auteursrecht, internationale afspraken en andere normen met betrekking tot auteursrecht.

Ieder onbevoegd gebruik van de materialen op de website is streng verboden.

De website kan documenten, afbeeldingen, software, informatie en andere informatie bevatten die het eigendom is van derden, zoals foto's, reclame, videoclips en muziek.

Ieder onbevoegd gebruik van de materialen op de website is streng verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de betreffende materialen is verkregen.

Alle rechten zijn voorbehouden.


3. Gebruik en toegang tot de website

De inhoud en de materialen op de website zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik en niet voor commercieel gebruik.

De gebruiker mag de inhoud, of andere te downloaden materialen die weergegeven worden op deze website, uitsluitend downloaden of kopiëren voor zijn of haar persoonlijke, niet-commerciële gebruik, op voorwaarde dat de gebruiker erkent dat de materialen op de website, waarop auteursrecht rust, beschermd zijn en dat de gebruiker zich verplicht tot naleving van alle auteursrechten en andere rechten die op deze website rusten.

Het kopiëren of opslaan van willekeurig welke informatie voor andere gebruiksdoeleinden dan persoonlijk en niet-commercieel gebruik is streng verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van Gruppo Piazzetta S.r.l..

Gruppo Piazzetta S.r.l. heeft het recht om de gehele website of willekeurig welke kenmerken van de website op elk willekeurig moment te wijzigen, te annuleren of op te schorten, met inbegrip van de beschikbaarheid van de volledige website of willekeurig welk gedeelte van de website, van de functies en van de database van de website.

Gruppo Piazzetta S.r.l. heeft bovendien het recht om eventuele fouten of weglatingen te corrigeren in willekeurig welk gedeelte van de website of beperkingen op te leggen aan bepaalde functies en services, of de toegang van gebruikers tot gedeelten van of tot de volledige website te beperken, zonder verplichting tot kennisgeving en zonder dat dit enige aansprakelijkheid met zich meebrengt.

4. Afwijzing van garantie en beperking van aansprakelijkheid

De gebruiker gaat ermee akkoord dat hij of zij de website voor eigen risico gebruikt. De service wordt geleverd in de staat waarin zij zich bevindt en Gruppo Piazzetta S.r.l. wijst uitdrukkelijk elke garantie af, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, eigendom, niet-inbreukmakendheid, geschiktheid voor een specifiek doel of elke andere garantie, voorwaarde, verzekering of verklaring, hetzij mondeling, schriftelijk of in elektronische vorm, met inbegrip van maar niet beperkt tot elke garantie op nauwkeurigheid of volledigheid van welke informatie dan ook op de website of die geleverd wordt door de website zelf.

Gruppo Piazzetta S.r.l. geeft geen verklaring of garantie dat de toegang tot de website niet onderbroken zal worden of dat de website geen storingen, fouten of weglatingen of verlies van verzonden gegevens zal bevatten, of dat er geen virussen zullen worden overgebracht op de website.

Gruppo Piazzetta S.r.l. is niet aansprakelijk tegenover de gebruikers van de website of tegenover derden voor eventuele directe, indirecte, speciale of vervolgschade of schadevergoeding die waarschijnlijk het gevolg zijn van toegang tot of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website, ook in geval van een virus dat waarschijnlijk verkregen is via de website, voor het gebruik of het vertrouwen dat gesteld is in de website of in welk van de informatie of materialen die beschikbaar zijn op de website dan ook.


5. Toepasselijke wetgeving en jurisdictie

De gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat eventuele geschillen die zouden kunnen voortvloeien uit de toegang en/of het gebruik van de website onder de Italiaanse wetgeving vallen en voorgelegd zullen worden aan de exclusieve jurisdictie van een Italiaanse rechtbank.


6. Bescherming van privacy

Uw naam zal worden ingevoerd in de databank van Gruppo Piazzetta S.r.l. In overeenstemming met wetsbesluit 196/03 met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens (Wet op de Privacy), uitsluitend voor het doel van directe communicatie, en uw gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

Op elk gewenst moment kan aan de persoon binnen het bedrijf die verantwoordelijk is voor de gegevens, verzocht worden om de gegevens aan te passen of te verwijderen, door een e-mail te sturen aan info@gruppopiazzetta.it


7. Wijzigingen

De voorgaande normen kunnen steeds worden gewijzigd door Gruppo Piazzetta S.r.l.; kennisgeving van eventuele herzieningen van dergelijke normen zullen bekend worden gemaakt op deze pagina. Het voortgezette gebruik van de website door de gebruiker houdt aanvaarding door de gebruiker van dergelijke wijzigingen of herziening van dergelijke normen in; om deze reden adviseren wij de gebruiker om deze pagina regelmatig te bezoeken.


Copyright © 2011. Alle rechten op de catalogus, op de afbeeldingen en de teksten zijn voorbehouden. Reproductie en verspreiding, ook gedeeltelijk, in welke vorm dan ook, van de foto's en teksten is verboden. Overtreders zullen wettelijk worden vervolgd. Alle geïllustreerde producten vormen creaties die het eigendom zijn van het bedrijf Gruppo Piazzetta S.r.l.. Elk recht van exploitatie van de modellen is voorbehouden. Het merk/de merken en de onderscheidende tekens van het bedrijf zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf.


Select your language